Warsztaty psychologiczne

Warsztaty dotyczyły wsparcia i pomocy psychologicznej. Obejmowały tematykę radzenia sobie z trudnościami i konsekwencjami choroby. Ich celem była aktywizacja osób po przeszczepieniach i modyfikacja funkcjonowania w chorobie, ponadto zdobycie umiejętności interpersonalnych, asertywności oraz wskazanie technik relaksacyjnych.

W zajęciach udział wzięło 10-ciu pacjentów po transplantacji narządu. Spotkania odbywały się w biurze PFPD przy ulicy I. Gandhi 21 w Warszawie, w pomieszczeniu specjalnie przygotowanym na potrzeby tego rodzaju warsztatów. Konsultacje indywidualne z rodzinami pacjentów odbywały się w ich domach.

W trakcie trwania programu udało się wywołać zmiany w pewnych sferach funkcjonowania uczestników, co pozytywnie wpłynęło na jakość ich życia. Dodatkową wartością dla osób uczestniczących w programie była możliwość regularnych spotkań z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia życiowe. Wymiana tych doświadczeń i otrzymywanie wsparcia emocjonalnego miały istotne znaczenie dla poprawy funkcjonowania osób po transplantacji. Na podstawie ustnych oświadczeń uczestników oraz wyników ewaluacji można stwierdzić, że dużą korzyścią dla osób po przeszczepieniach i ich otoczenia byłoby kontynuowanie inicjatyw tego rodzaju oraz objęcie opieką i wsparciem większej grupy pacjentów. Wskazane byłoby, aby pomoc taką pacjenci mieli szansę otrzymywać zaraz po opuszczeniu szpitala. W tym bowiem momencie chory i jego rodzina musi zmierzyć się z największymi zmianami jakie w ich życiu przynosi zabieg transplantacji.

Zajęcia prowadziła psycholog mgr Anna Mierzyńska


Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska