Statut

S T A T U T  S T O W AR Z Y S Z E N I A  P O D  N A Z W Ą
Polska Federacja Pacjentów „Dialtransplant” (PFPD)

Rozdział I Postanowienie ogólne
Art.1.
Polska Federacja Pacjentów „Dialtransplant” zwana w dalszych postanowieniach statutu Federacją działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz 855 z późniejszymi zmianami).
Art.2.
1 Federacja jest posiadającą osobowość prawną organizacją pożytku publicznego.
2. Siedzibą władz Federacji jest miasto Warszawa.
3. Terenem działalności Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polski. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych. Federacja może również prowadzić działalność poza granicami kraju.
4. Federacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Federacja może używać skrótu PFPD.
5. Federacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
6. Federacja jest organizacją niedochodową opierającą swoją działalność na pracy społecznej członków. Dla realizacji swoich celów statutowych Federacja może zatrudniać pracowników.
7. Nadzór nad Federacją sprawuje Prezydent m.st. Warszawy (zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach) oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej (zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
8. Federacja prowadzi działalność pożytku publicznego w całości nieodpłatnie.
9. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
10. Na zasadach określonych w pkt.9 Federacja może uczestniczyć w spółkach i fundacjach.
Rozdział II Cele i formy działania
Art.3.
Celem działania Federacji jest:
1. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat dializoterapii i transplantacji (narządów i tkanek), jako skutecznej metody leczenia schyłkowej niewydolności narządów.
2. Działania zmierzające do integracji środowisk osób chorych, a w szczególności dializowanych i po transplantacji.
3. Wspieranie stacji dializ oraz ośrodków medycznych dokonujących transplantacji.
4. Reprezentowanie środowiska osób dializowanych i po transplantacji wobec władz państwowych i samorządowych.
5. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat wirusowych zapaleń wątroby.
6. Wymiana informacji oraz działalność pomocnicza pomiędzy członkami Federacji pod kątem lepszego poznania nowych rozwiązań, w tym w zakresie rekonwalescencji i rehabilitacji sportowej i turystycznej osób chorych, a w szczególności dializowanych i po transplantacji.
7. Upowszechnianie wśród członków Federacji praw pacjentów, w szczególności wspieranie działań mających na celu poprawę ich przestrzegania.
8. Szeroko pojęta działalność edukacyjna w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia, w tym kreowanie w społeczeństwie postaw prozdrowotnych.
9. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej, w szczególności wśród osób niepełnosprawnych oraz grup szczególnego ryzyka i kobiet.
10. Rehabilitacja osób dializowanych i po przeszczepach oraz innych zabiegach.
11. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz ochrony środowiska w imię zasady zrównoważonego rozwoju, w tym realizowanie działań w dziedzinie edukacji na rzecz ochrony środowiska, w szczególności obszarów dotyczących wpływu środowiska na zdrowie człowieka.

Art.4.
Dla realizacji swoich celów Federacja podejmować będzie następujące działania:
1. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat zdrowia i jego zagrożeń, w szczególności leczenia poprzez dializoterapię i w wyniku transplantacji.
2. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów chorych, a w szczególności dializowanych i po przeszczepieniach, poprzez m.in. organizowanie różnego rodzaju form wypoczynku i wyjazdów w kraju i zagranicą.
3. Wspieranie i aktywizacja środowisk służby zdrowia dla dobra pacjentów chorych, a w szczególności dializowanych i po przeszczepieniach, m.in. poprzez działania w kierunku kształcenia oraz podnoszenia wiedzy i świadomości pracowników służby zdrowia.
4. Prowadzenie studiów i badań dotyczących tematyki związanej z dializoterapią, transplantacją oraz wirusowych zapaleń wątroby.
5. Współpraca i reprezentowanie pacjentów dializowanych, po transplantacji i z wirusowym zapaleniem wątroby, przed organizacjami państwowymi, samorządowymi i branżowymi, kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, innymi organizacjami społecznymi, a także innymi osobami prawnymi i fizycznymi, dla realizacji celów statutowych.
6. Podejmowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze dializoterapii, transplantacji i wirusowych zapaleń wątroby.
7. Propagowanie i upowszechnianie działalności Federacji, m. in. w wyniku współpracy ze środkami masowego przekazu.
8. Poradnictwo prawno-organizacyjne, merytoryczne, opieka psychologiczna dla pacjentów ich rodzin, oraz dawców rodzin, dawców i ich opiekunów, rodzin dawców i opiekunów.
9. Organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych, wystaw w kraju i za granicą
10. Organizacja imprez i zbiórek pieniężnych na realizację celów statutowych w szczególności organizowanie i finansowanie m.in. stypendiów, nagród, zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, sprzętu dla niepełnosprawnych, lekarstw i środków farmaceutycznych.
11. Wspieranie i aktywizacja środowisk medycznych w Polsce mające na celu rozwój medycyny w Polsce, podnoszenia jakości świadczonych usług, w szczególności propagowanie i upowszechnianie zasad etyki współpracy pomiędzy podmiotami rynku medycznego.
12. Realizację zleconych zadań państwowych w zakresie objętym celami Federacji.
13. Wspieranie finansowe placówek opieki zdrowotnej.
14. Organizowanie i prowadzenie doradztwa, szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych przedsięwzięć związanych z problematyką ochrony zdrowia i osobami niepełnosprawnymi.
15. Prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej, publicystycznej, informacyjnej i promocyjnej, w tym tworzenie raportów, analiz, opracowań, itp.
16. Działania zmierzające do kształtowania społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, ukierunkowanego na innowacje
17. Podejmowanie różnego rodzaju innych form działalności edukacyjnej.
18. Prowadzenie placówek, poradni i zespołów kompleksowe, wielospecjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie rehabilitacji i terapii.
Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Art.5
Członkowie Federacji
1. Członkami Federacji mogą być tak osoby fizyczne jak również osoby prawne popierające cele działania Federacji.
2. Członkowie Federacji dzielą się na :
a/ członków zwyczajnych
b/ członków wspierających
c/ członków honorowych
3. Członkiem zwyczajnym Federacji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, deklarująca chęć należenia do Federacji w tym charakterze i przyjęta na członka zwyczajnego przez zarząd.
4. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, tak krajowe jak i zagraniczne, mające siedzibę w Polsce lub za granicą, wyrażające chęć należenia do Federacji w tym charakterze, zainteresowane statutową działalnością Federacji, które zostały przyjęte na członka wspierającego przez zarząd. Członkowie wspierający, jako jeden ze swoich sposobów działalności mogą zadeklarować na pomoc finansową na rzecz Federacji.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Federacji, na podstawie pisemnej deklaracji.
6. Osoby prawne poprzez swoich przedstawicieli mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Federacji z głosem doradczym
7. Członkowie wspierający mają prawo członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Federacji.
8. Obowiązkiem członków tak zwyczajnych jak i wspierających Federacji, jest postępowanie zgodne ze statutem i uchwałami władz Federacji, udział w pracach Federacji oraz opłacenie składek.
9. Członkami honorowymi są osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Federacji. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zarząd
10. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu stanowiącego w obradach władz Federacji. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek sądowych.
Art.6.
Ustanie członkostwa następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia osoby fizycznej lub wystąpienia zgłoszonego na piśmie przez zarząd osoby prawnej będącej członkiem Federacji, o skreślenie z listy członków Federacji.
2.dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia Federacji, zgłoszonej na piśmie.
3.wykluczenia z powodu rażącego łamania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów oraz niepłacenia składek przez okres przekraczający 12 miesięcy lub działania na szkodę Federacji.
4.Skazania członka Stowarzyszenia Federacji prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne.
5.śmierci członka
6. w razie nieuczestniczenia w działalności statutowej lub naruszenia postanowień Statutu.
7 rozwiązania Federacji.
8. ogłoszenia upadłości przez członka Federacji.
9. Uchwałę o utracie członkostwa i skreśleniu z listy członków Federacji z przyczyn, o których mowa powyżej, podejmuje Zarząd. Od Uchwały o utracie członkostwa przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, a od jej decyzji podjętej w formie uchwały - do Walnego Zgromadzenia.
Rozdział IV Władze Federacji
Art.7.
Władze Federacji
1. Władzami Federacji są:
a/ Walne Zgromadzenie.
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Prezesa i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Federacji trwa 4 lata.
Art.8
Kompetencje Władz Federacji
1.Najwyższą władzą Federacji jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50 % ogólnej liczby zwyczajnych członków Federacji. W drugim terminie Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów.
3. Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.
4 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/4 członków zwyczajnych i wspierających.
5 Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni licząc od dnia otrzymania wniosku określonego w pkt. 4
6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Art.9
Kompetencje Walnego Zgromadzenia.
a/ ustalanie głównych kierunków działania Federacji,
b/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także ich odwołanie,
d/ wybór Prezesa Zarządu, a także jego odwołanie,
e/ uchwalanie zmian Statutu Federacji,
f/ podejmowanie uchwał dotyczących działalności Federacji w tym wysokości składek członkowskich,
g/ podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku.
Art.10.
Kompetencje Zarządu
1. Organem kierującym bieżącymi pracami jest Zarząd Federacji. Zarząd składa się z 2 do 4 członków, w tym Prezesa.

2. Do zakresu działania Zarządu należy:
a/ określenie i realizacja szczegółowych kierunków działalności Federacji
b/ zarządzanie majątkiem Federacji i dysponowanie jej funduszami
c/ podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających
d/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
f/ uchwalanie budżetu Federacji i opracowywanie zatwierdzanie rocznych sprawozdań budżetowych finansowym
g/ reprezentowanie Federacji na zewnątrz,
h/ podejmowanie uchwał o przynależności Federacji do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Federacji do tych organizacji lub do udziału w innych imprezach zagranicznych lub krajowych,
i/ zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych organizacji,
j/. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,
k/ powoływanie i likwidacja placówek, o których mowa w art.4 pkt.18 Statutu,
l/ podejmowanie uchwały o podjęciu działalności gospodarczej w określonym zakresie.
3. Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał . Dla ważności uchwały konieczne jest powiadomienie o zebraniu zarządu wszystkich jego członków i obecność na zebraniu co najmniej 50 % jego członków, przy obecności Prezesa. W głosowaniu nad uchwałami zarządu i wystąpieniu równej ilości głosów, prezes zarządu posiada głos decydujący.
4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak niż w 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Art.11.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji. Składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków zwyczajnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą:
a. wchodzić w skład Zarządu ani pozostawać z jego członkami w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b. być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. nadzór nad działalnością Zarządu Federacji, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami i Statutem Federacji,
b. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Federacji,
c. badanie prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z prawem księgowości i dokumentacji Federacji,
d. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających wnioskowanych przez Zarząd Federacji lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
e. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd
f. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Federacji.
g. prawo żądania od członków i władz Federacji wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
h. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu o utracie członkostwa i skreśleniu z listy członków Federacji,
i. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Federacji
3. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzję w formie uchwał. Dla ważności uchwały konieczne jest powiadomienie o zabraniu Komisji wszystkich jej członków i obecność na zebraniu co najmniej 50 % jej członków, przy obecności przewodniczącego. W głosowaniu nad uchwałami Komisji Rewizyjnej i wystąpieniu równej ilości głosów, przewodniczący Komisji posiada głos decydujący.
4.W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej, przysługuje jej prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak niż w 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
Rozdział V Majątek Stowarzyszenia
Art.12.
Majątek Federacji stanowią: własność nieruchomości i ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe.
Art.13.
Źródłem majątku Federacji są:
a. Wpływy ze składek członkowskich
b. Darowizny, dotacje, zapisy, nawiązki sądowe
c. Dochody z ofiarności publicznej
d. Spadki i darowizny
e. Dochody z działalności gospodarczej oraz dywidendy z tytułu uczestniczenia w spółkach kapitałowych
Art.14.
Federację na zewnątrz reprezentuje prezes jednoosobowo lub w jego zastępstwie (upoważniony przez Prezesa) wiceprezes albo sekretarz.
Art.15.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagają podpisu Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
Art.15 1
Zabronione jest:
1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Federacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli (osoby bliskie);
2. przekazywanie majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku Federacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Federacji;
4. zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Federacji, członkowie organów Federacji, członkowie organów Federacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
Rozdział VI Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji
Art.16.
Statut Federacji oraz jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (w II terminie bez względu na liczbę obecnych).
Art.17.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Federacji i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (w II terminie bez względu na liczbę obecnych).
Art.18.
W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Federacji, Zarząd wraz z Komisją Rewizyjna przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Federacji z uwzględnieniem zobowiązań na niej ciążących.
Art.19.
Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań obciążających Federację zostaje przeznaczany na cel wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Federacji.

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska